Privacyverklaring

Video

Waarom is een privacyverklaring nodig?

ILVO, met zetel gevestigd te 9820 Merelbeke, Burgemeester Van Gansberghelaan 92/1, hecht als beheerder van het DjustConnect platform, hierna DjustConnect genoemd, veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en streeft een kwaliteitsvolle verwerking van uw persoonsgegevens na.

DjustConnect heeft om optimaal te functioneren een beperkt aantal persoonsgegevens nodig van elke gebruiker die zich op dit platform registreert. Zowel een landbouwer als een data-aanbieder of een data-afnemer kunnen gebruiker zijn van dit platform. Elke gebruiker krijgt een account. Een DjustConnect account is persoonlijk. Per landbouwer, data-aanbieder of data-afnemer kunnen meerdere gebruikers zich registreren.

ILVO waakt erover dat de verwerking van de verkregen persoonsgegevens gebeurt conform de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Dit houdt in dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de verwerking beperken tot die gegevens die nodig zijn binnen dit doel;
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen wanneer dit wettelijk vereist is;
 • passende, technische en organisatorische maatregelen hebben genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens ILVO binnen dit toepassingsgebied, nl. DjustConnect, verwerkt, waarvoor en waarom we deze gegevens gebruiken, hoe we deze gegevens beschermen, hoelang we deze gegevens bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Voorgaande animatie vat de belangrijkste zaken uit deze privacyverklaring voor u samen.

Welke persoonsgegevens verwerken we, hoe worden ze verkregen en waarom verwerken we ze?

ILVO verwerkt binnen het toepassingsgebied van DjustConnect 4 types van gegevens:

 • gegevens nodig om u te identificeren
 • gegevens die u ons zelf hebt gegeven
 • gegevens die via het DjustConnect-platform gedeeld worden
 • technische informatie over het datadelen
 1. Gegevens nodig om u te identificeren

Het aanmelden bij DjustConnect gebeurt elektronisch via het digitaal toegangsbeheer (ACM) en het digitaal gebruikersbeheer (IDM) van de Vlaamse Overheid. Om u te identificeren verwerken we een identificatienummer van de landbouwer, data-aanbieder of data-afnemer waarvoor u zich registreert. Het KBO-nummer wordt gebruikt om te bepalen voor welk (landbouw)bedrijf of bedrijven u data-aanvragen mag beoordelen.

Registreert u zich als landbouwer dan verwerken we bijkomend een aantal landbouwnummers (productie-eenheidsnummer, beslagnummer, vestigingsnummer en leveraarsnummer) om uw landbouwbedrijf voldoende nauwkeurig te identificeren. Een overzicht van uw identificatienummers vindt u in uw persoonlijk DjustConnect-dashboard onder overzicht landbouwbedrijf. Door zich als landbouwer te registreren, bevestigt u dat ILVO de volgende identificatienummers voor uw landbouwbedrijf mag ophalen bij het Departement Landbouw en Visserij en mag verwerken voor deze doelstelling: productie-eenheidsnummer, beslagnummer en vestigingsnummer.

 1. Gegevens die u ons zelf heeft gegeven
  • E-mailadres: dit wordt enkel gebruikt om u te mailen ter vervollediging van uw registratie, u te ondersteunen bij de registratie of het gebruik van het platform en om u op de hoogte te brengen van nieuwe data-aanvragen of nieuwe DjustConnect-functionaliteiten. U kan als gebruiker in het DjustConnect-dashboard zelf aangeven of u deze e-mails wenst te ontvangen of niet;
  • Consent: uw goed- of afkeuren voor de verschillende aanvragen tot datadelen, alsook de datum en tijdstip waarop u uw toestemming heeft gegeven of ingetrokken;
  • Contactgegevens (naam, KBO-nummer, e-mailadres, telefoonnummer en uw vraag) via het contactformulier van DjustConnect: deze gegevens worden via mail verwerkt en enkel gebruikt om uw vraag te behandelen.
 2. Gegevens die via het DjustConnect-platform gedeeld worden

Om het beoogde doel van DjustConnect te kunnen uitvoeren, worden ook data real-time uitgewisseld tussen data-aanbieders en data-afnemers. Deze data kunnen persoonsgegevens bevatten. Alle gebruikers leven hierbij altijd alle bepalingen beschreven in de gebruikersovereenkomst van DjustConnect na.

De rechtsgrond op basis waarvan deze gegevens uitgewisseld worden is uw toestemming. Data-aanbieders en data-afnemers zijn gegevensbeheerders. DjustConnect treedt in deze omstandigheden op als gegevensverwerker (zie verder “DjustConnect als gegevensbeheerder en gegevensverwerker”).

Een overzicht van welke data worden uitgewisseld, door welke bedrijven en met welk doel, vindt u in uw persoonlijk DjustConnect-dashboard onder data-aanvragen beheren. Landbouwer en data-aanbieder geven voor het delen van deze data per databron en per doel uitdrukkelijk toestemming in het DjustConnect-dashboard. Het DjustConnect-platform zal geen data delen zonder de toestemming van de betrokken landbouwer en data-aanbieder. De landbouwer en data-aanbieder behouden te allen tijde de controle over (I) welke data, (II) met welke gebruiker en (III) conform welke aanvraag wordt gedeeld.

De uitgewisselde data, alsook de eventuele persoonsgegevens, worden nooit opgeslagen door DjustConnect.

 1. Technische informatie over het datadelen via het DjustConnect-platform

Bij het gebruik van het DjustConnect-platform verzamelt ILVO data. Deze data omvat persoonsgegevens en gegevens over de data-uitwisselingen die via DjustConnect plaatsvinden (welke data-aanbieder en -afnemer, welke data (API), ID-nummer van het landbouwbedrijf waarvan data wordt uitgewisseld (indien van toepassing), consentinformatie (goedkeuring/afkeuring), tijdstip, volume, duur, IP-adres van de server van de data-afnemer). Deze data worden automatisch verzameld met het oog op:

 • het uitvoeren van de DjustConnect diensten, nl. faciliteren van transparant datadelen in de agrovoedingsindustrie met respect voor data-eigenaarschap;
 • om transparantie te kunnen bieden rond het datadelen via het DjustConnect-platform aan alle gebruikers, o.a. transparantie over het correct toepassen van de toestemmingen en de uitgewisselde data.

Elke gebruiker kan via het DjustConnect-dashboard (Overzicht transacties) raadplegen welke technische informatie verzameld wordt. De persoonsgegevens worden beperkt tot het strikt noodzakelijke in het kader van de concrete data-aanvraag tussen data-aanbieder, data-afnemer en de betrokken landbouwbedrijven.

Delen we uw gegevens met anderen?

De gegevens die via het DjustConnect-platform gedeeld worden, worden nooit gedeeld met anderen. Enkel uzelf en de personen (data-afnemers) die u zelf machtigt, hebben toegang tot uw gegevens. Deze toegang wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke in het kader van de concrete data-aanvraag tussen data-aanbieder, data-afnemer en de betrokken landbouwbedrijven.

Hoe worden uw gegevens bewaard en beveiligd?

ILVO bewaart enkel de gehashte persoons-ID, naam, voornaam, (persoonlijk) e-mailadres, alsook het KBO-nummer, de consents en een overzicht van welke data uitgewisseld wordt van het bedrijf waarvoor u zich heeft geregistreerd (als landbouwer, data-aanbieder en data-afnemer). ILVO treft voldoende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Deze maatregelen zijn passend rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig: dit is om onze diensten aan u als gebruiker aan te bieden of voor andere belangrijke redenen, zoals legale verplichtingen, oplossen van geschillen of om onze overeenkomst af te dwingen.

U kan op elk moment uw registratie op DjustConnect ongedaan maken (en uw gebruikersaccount deleten) door een eenvoudig verzoek te sturen naar info@DjustConnect.be. Alle persoonsgegevens verbonden aan uw persoonlijk gebruikersaccount worden op dat moment gewist.

Bent u de enige gebruiker van het landbouwbedrijf, data-aanbieder of data-afnemer, dan zullen door het verwijderen van uw account niet enkel uw persoonsgegevens verwijderd worden, maar ook alle reeds gegeven consents. Hierdoor zullen alle actieve data-uitwisselingen onmiddellijk en automatisch stopgezet worden.

De historische technische informatie over het datadelen zelf wordt niet gewist. Deze data, met uw e-mailadres als identificator, worden bewaard om ook na het beëindigen van uw account transparantie te kunnen bieden over data-uitwisseling in het verleden. We doen dit om 100% transparant te kunnen zijn over de goede werking van het platform en het correct toegepast hebben van uw consents.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

In het DjustConnect-portaal krijgt u een overzicht van de gegevens waarover we beschikken. Wanneer bepaalde gegevens niet correct blijken te zijn, kan u ze laten corrigeren door:

 • de fout te rapporteren via de actieknop rapporteer fout in het DjustConnect-portaal/overzicht van het landbouwbedrijf of
 • door een mail te sturen naar info@DjustConnect.be met de vraag om de gegevens aan te passen.

U heeft het recht uw registratie als gebruiker van DjustConnect ongedaan te maken door een verzoek tot wissen van uw account te mailen naar info@DjustConnect.be.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ILVO via privacy@ilvo.vlaanderen.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (Vlaamse toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens).

DjustConnect als verwerkingsverantwoordelijke en als verwerker

De EU-wetgeving inzake gegevensbescherming maakt een onderscheid tussen een organisatie die persoonsgegevens verwerkt voor hun eigen doeleinden (bekend als "verwerkingsverantwoordelijke") en een organisatie die persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke (bekend als "verwerker"). Als u een vraag of klacht heeft over hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld, moeten deze altijd worden gericht aan de relevante verwerkingsverantwoordelijke, aangezien die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

DjustConnect kan optreden als ofwel een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker met betrekking tot uw persoonsgegevens, afhankelijk van de omstandigheden.

Als u bijvoorbeeld een account aanmaakt op het DjustConnect-platform, is DjustConnect een verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die u verstrekt als onderdeel van uw account. DjustConnect zal ook de verwerkingsverantwoordelijke zijn van de persoonlijke gegevens die we hebben verkregen (uw e-mailadres en consents) en van de technische informatie rond de data-uitwisselingen die we automatisch verzamelen. Deze gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt en enkel voor de aangegeven doeleinden. Wanneer DjustConnect echter een beroep doet op een subverwerker (vb. IT-provider) voor het uitvoeren van deze taak, bewaken we de verwerking ervan via een verwerkersovereenkomst. Een overzicht van de subverwerkers waar we een beroep op doen, kan u bij ons vragen.

Als uw persoonlijke gegevens echter voorkomen in API’s of databronnen die door data-aanbieders aangeboden worden op het DjustConnect-platform, zal DjustConnect deze persoonlijke gegevens alleen verwerken conform de gebruikersvoorwaarden. Dit wil zeggen dat DjustConnect deze gegevens enkel zal uitwisselen mits uw uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft over (I) welke data, (II) met welke data-afnemer en (III) conform welke aanvraag mag gedeeld worden.

In deze omstandigheden beslist DjustConnect niet welke persoonsgegevens worden uitgewisseld, noch zijn we verantwoordelijk voor de blijvende juistheid van de verstrekte persoonsgegevens. Alle vragen die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en de privacywetgeving, moet u richten aan de data-aanbieder en/of de data-afnemer, aangegeven in de betreffende data-aanvraag. Zij zijn hier de verwerkingsverantwoordelijke. U kan alle gegevens per data-aanvraag terugvinden in uw DjustConnect-dashboard onder data-aanvragen beheren.

Bij wie kunt u terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de DPO van ILVO:

Bart Ampe
T +32 9 272 26 56
privacy@ilvo.vlaanderen.be

Om te voorkomen dat iemand anders dan uzelf uw gegevens zou opvragen, wijzigen of wissen, vragen wij u in dit geval om u te legitimeren door een scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen identificeren.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
Burgemeester Van Gansberghelaan 92 bus 1, 9820 Merelbeke
T +32 9 272 25 00
ilvo@ilvo.vlaanderen.be

Wijzigingen aan privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons gewijzigd worden. De gewijzigde versie wordt altijd kenbaar gemaakt op deze pagina. Significante aanpassingen zullen eveneens gemeld worden op de homepagina van www.DjustConnect.be, op het loginscherm of via een e-mailbericht naar alle geregistreerde gebruikers.

Toepasselijk recht

Deze privacyverklaring wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Ingeval van betwisting zijn bij gebreke aan minnelijke regeling de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent exclusief bevoegd.